Posláním našeho zařízení je podporovat seniory v jejich soběstačnosti, poskytovat podporu a pomoc tak, aby byly naplněny individuální potřeby seniorů a mohli jsme společně s nimi prožít hodnotný život v našem domově.

Poslání naplňujeme těmito prostředky:

 • podporou a pomoci seniorům v činnostech, které jsou schopni zvládat sami,
 • podporou a pomocí seniorům ve využívání běžně dostupných služeb,
 • poskytnutím podpory a pomoci dle individuálně zjištěných potřeb seniorů,
 • podporou a pomocí seniorů v pracovní terapii (rukodělné práce),
 • podporou a rozvíjením paměťových funkcí seniorů formou biblioterapie, reminiscenční terapie, muzikoterapie,
 • prací s PC
 • účastí seniorů na kulturních, společenských a sportovních akcích i v rámci jiných pobytových zařízení (přednášky, výlety, výstavy, oslavy výročí uživatelů, sportovní olympiády, atd.)

Cílem poskytované sociální služby je udržet a rozvíjet stávající schopnosti a dovednosti seniorů, uspokojovat individuální potřeby, motivovat seniory k aktivizačním a volnočasovým činnostem, zachovávat lidskou důstojnost a nezávislost, účast seniorů na společenském životě a podporu vazeb s rodinou, známými a vrstevníky.

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 ti let s diagnózou Alzheimerovy choroby nebo jiným typem demence a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby při zajištění podpory, pomoci a péče o vlastní osobu.

Služba není určena (negativní vymezení cílové skupiny)

 • osobám mladším 60 let,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které mají akutní infekční onemocnění,
 • osobám s mentálním onemocněním, které by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám se specifickým onemocněním, které vyžaduje podpůrnou přístrojovou péči,
 • osobám v akutním stádiu závislosti na návykových a psychtropních látkách či trpící jiným druhem patologické závislosti,
 • osobám hluchoslepým (nelze zajistit kvalitní a odpovídající sociální službu

Zásady

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociální služby Domovy se zvláštním režimem zachovává lidskou důstojnost, práva a svobodu uživatelů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich soběstačnosti, motivuje je takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Sociální služby je poskytována v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě.

Domov se zvláštním režimem vytváří podmínky uživatelům služby sociální péče uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace tj. jednat na základě vlastních rozhodnutí. Při řešení různých situací zejména sporných, je základním úkolem zjištění vůle uživatele. Řešení situace nesmí popírat vůli uživatele, měl by mít možnost vybrat si mezi několika různými možnostmi. Klíčový pracovník plánuje společně s uživatelem a zapojuje ho do formování služby, kterou zařízení poskytuje.

Služba sociální péče v domově se zvláštním režimem je poskytována podle vnitřních pravidel, směrnic a standardů kvality vydaných vedením pobytového zařízení, které jsou v souladu s platnou legislativou.