Posláním zařízení Denního pobytu je zajistit osobám se zdravotním postižením rozvoj jejich samostatnosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít normálním způsobem života ve společnosti.

Cílem zařízení je umožnit uživatelům sociálních služeb dosažení co nejvyššího stupně socializace dle individuálních schopností každého z uživatelů a jejich integraci do běžného života.

V Denním pobytu jsou poskytovány tyto sociální služby:

  • Denní stacionář
  • Osobní asistenci
  • Sociální poradenství

Denní stacionář poskytuje ambulantní sociální služby třiceti uživatelům s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a seniorům. Cílová skupina denního stacionáře je určena pro věkovou kategoriiosob starších 11 let.

Osobní asistence je terénní služba, která poskytuje sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistent  podporuje uživatele a pomáhá mu při zvládání běžných životních potřeb a úkolů.

Sociální poradenství zajišťuje základní poradenství, které poskytuje osobám se zdravotním postižením potřebné informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a odborné sociální poradenství, které je  poskytováno osobám se zdravotním postižením s ohledem na jejich individuální potřeby.