Sociální služby města Přerova, p.o.

vyhlašují výběrové řízení

na pozici

sociální pracovník

Místo výkonu práce jsou Sociální služby města Přerova, p.o., Kabelíkoa 14a, Přerov

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: únor 2019

Obecná charakteristika:

Zajišťuje sociálně právní poradenství a metodickou činnost v sociální péči v zařízení sociálních služeb, zejména v domově pro seniory.

Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti:

Kvalifikační předpoklad -způsobilost a vzdělání podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále se požadujeme:

  • dobrá orientace v zákoně o sociálních službách
  • dobré komunikační schopnosti při osobním i korespondenčním styku
  • znalost práce na PC (práce s internetem, soubory dat, ovládání kancelářských aplikací) oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B
  • flexibilita a smysl pro týmovou spolupráci

Platové zařazení:


Platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.


K písemné přihlášce přiložte tyto dokumenty:

  • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se činnosti ve výše uvedeném oboru
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete do 15. ledna 2019 na adresu:


Sociální služby města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, 750 02


Obálku označte vlevo nahoře: ,,VŘ-sociální pracovník".


Kontaktní osoba: Mgr. Jana Žouželková, ředitelka organizace, telefon: 581 289 112