Smlouvy uzavřené organizací v návaznosti na zákon 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), naleznete v odkazu ZDE